شلوار

آموزش رسم الگوی شلوار زنانه

اصطلاحات خیاطی مورد نیاز در این آموزش

 

کادر: عرض و طول

 فاصا: کوک شل

 ساسون: پنس

اوزمان: فضای ایجاد شده در الگو

 فاق: آنفورشور

آنتی ژامپ: درز مستقیم داخل شلوار

 دراپه: روی هم ریخته با دوبل

ففیله: کوک شل

جیب فیلتاب: مغزی دو طرفه

قرینه سازی : به وسیله کوک شل یا کاربن در پارچه انجام می گیرد.

گوده: پارچه اضافی به شکل مثلث که به لباس گشادی می بخشد .

یوک : برش قسمتی از الگو و تغییر آن به عنوان تزیین به کار می رود.

پنل : قطعات الگو

هانش: باسن

تراک: چاک یا شکاف

اندازه های لازم برای تهیه الگوی شلوار

اندازه تقریبی شلوار:

 ١- دور کمر ٧٠

٢- دور باسن بزرگ ١٠٠

٣- قد از کمر تا زمین ١١٠

٤- بلندی باسن ٢٠

۵ - قد از کمر تا زانو 60

6- دور زانو 44

7- دور ران 60

8- اندازه آنفورشور(قد فاق پشت و جلوی شلوار)60

٩- اندازه آنتی ژامپ (درز مستقیم وسط پا یا داخل شلوار) ٧۵

١٠- دم پای شلوار 40

١١- بلندی کمر تا سطح صندلی در حالت نشسته ٢٢طریقه اندازه گیری
:

ابتدا نواری را به دور کمر می بندیم تا گودی کمر مشخص شود بعد دور کمر را اندازه می گیریم . برای اندازه گیری دور باسن متر را از برجسته ترین نقطه باسن بزرگ عبور داده و دو سر آن را به هم می رسانیم طوری که 4 انگشت به کمر بسته شده در پشت قرار می دهیم و به صورت مورب روی برجسته ترین نقطه باسن می گذاریم و اندازه می گیریم . برای اندازه گیری آنفورشور(فاق) متر را از وسط پا طوری رد می کنیم که یک سر آن روی نواری در کمر بسته شده ،در سمت پشت قرار گیرد و سر دیگر متر روی نوار در قسمت جلو باشد.

 

اندازه آنتی ژامپ: آنتی ژامپ را به دو طریق میتوان اندازه گیری کرد: نخست، در حالت ایستاده و پاها باز و کشیده، یک سر متر را وسط پا (فاق) قرار دهید و سر دیگر آن را به حالت آزاد تا نقطه قد اصلی شلوار اندازه بگیرید. طریقه دوم، خط کش را وسط پا به حالت افقی عبور داده و بلندی خط کش تا زمین را اندازه بگیرید بعد قد دلخواه را از این مقدار کم کنید.

برای بلندی کمر تا سطح صندلی: فرد روی صندلی نشسته، سر متر را از پهلو روی نوار گذاشته و تا سطح صندلی اندازه می گیریم. (مطابق شکل ١)

طریقه کشیدن الگوی جلوی شلوار:

 

ابتدا یک خط افقی به اندازه 1/4 دور باسن رسم کنید (الف - ب) سپس به اندازه قد شلوار خطی بر آن عمود کنید (ت-پ). از نقطه (الف) به اندازه بلندی باسن پایین آمده نقطه(ث) و از نقطه (ب) همان مقدار را پایین آمده و نقطه(د) را مشخص کنید و دو نقطه (ث) و(د) را به هم وصل کنید. از (الف) به اندازه 1/4(ربع) دور باسن برای بلندی فاق پایین آمده نقطه (ر) به دست می آید همین مقدار هم از نقطه (ب) پائین آمده و نقطه (ز) را مشخص و این دو نقطه را به هم وصل کنید . از نقطه (ر) برای گشادی فاق به اندازه  1/6 عرض کادر شلوار (همان  دور باسن) به طرف بیرون رفته و نقطه (ذ) را مشخص کنید و (ذ) را به (ث) به شکل هلال رسم کنید. از نقطه (الف) مقدار ۵ سانت به سمت راست خارج شده و همین مقدار هم از نقطه (ث) خارج شوید، نقاط (ع) و (غ)به دست آمده محل زیپ است، این دو نقطه را به هم وصل کنید. از سمت چپ کادر روی خط (الف – ب) از (ب) ٢ سانت داخل شده و آن را (ژ) بنامید و به خط باسن وصل کنید. برای به دست آوردن نقاط (ط) و(ظ) خط (الف - ب) و (ت – پ) را طوری نصف کنید که خط (ب – ط) ٢ سانت بیشتر از خط (الف – ط) باشد و با وصل این دو نقطه خط اتو مشخص می شود. از نقطه (ط)1.5 سانت به سمت راست و چپ خط اتو رفته، قطر پنس جلو مشخص می شود. و طول پنس را بین ٩ تا ١٢ سانت رسم کنید. از نقطه (ط) به اندازه قد زانو پائین آمده علامت بزنید و به دو طرف کادر وصل کنید نقاط (س – ش) به دست می آید. نقاط (ذ ، س) را کمی مایل به هم وصل کنید. روی خط (ت - پ) از نقطه (ظ) به

  

اندازه 1/4 دمپا به سمت راست و چپ کادر رفته علامت بگذارید نقاط (ف – ت) به دست می آید این دونقطه را به (س - ش) وصل کنید. (مطابق شکل ٢)

نکته: اگر شلوار با فاق بلند خواسته باشید، 1/4 دور باسن را به اضافه ٤ سانت کنید .

مثال: از نقطه (الف) تا نقطه (د) مساوی است با 1/4 دور باسن +4

در صورتی که بخواهید شلوار جیب داشته باشید، از نقطه (ژ) ٣ سانت به طرف داخل رفته و از نقطه (د) ٣ سانت به طرف بالا آمده این دو نقطه را به هم وصل کنید دهانه جیب (AB) خواهد بود. برای رسم کیسه جیب از A ، ١٠ سانت به طرف داخل و از نقطه B ، ١٠ الی ١۵ سانت پائین آمده نقاط (DC) به دست می آید این نقاط را به صورت هلال به هم وصل کنید.(مطابق شکل)

 

نقاط ( ژ، C ، B ،D )را یک بار کپی کنید و نقاط ( ADBC) را هم یک بار کپی کنید.(مطابق شکل ٣)

کنترل کمر: فاصله بین پنس های جلو و پشت را اندازه گرفته باید برابر 1/2 دور کمر باشد.

طریقه کشیدن الگوی پشت شلوار:

 

مانند الگوی جلو به اندازه 1/4 دور باسن برای کادر شلوار خط افقی رسم کنید و به اندازه قد شلوار خطی برآن عمود کنید نقاط (الف - ب - ت – پ) به دست می آید. از نقطه (الف) به اندازه 1/4 دور باسن پائین آمده و از نقطه(ب)هم همین مقدار را پائین می آیید و این دو نقطه را به هم وصل می کنید. بار دیگر، از خط (الف) به اندازه بلندی باسن پائین آمده و از (ب) همین مقدار را پائین می آیید و نقاط را به هم وصل می کنید. نقاط وصل شده (ل - م - ن - و) می باشد. از نقطه (ن) دو برابر فاق جلو( 1/6 عرض کادر) بیرون رفته نقطه (ه) را مشخص کنید. از نقطه (الف) ٢ سانت به طرف داخل و ٢ تا ٣ سانت به طرف بالا رفته، نقاط (ص - ض) بدست می آید. نقاط ( ه – ل – ص – ض) را به صورت هلال به هم وصل کنید. از سمت چپ کادر از نقطه (ب) ٢ سانت داخل رفته نقطه (ی) به دست می آید و از (ی) به صورت مایل به خط باسن وصل کنید ، خط (ض – ی) را نصف نموده و از پائین کادر، خط (ت – پ) را نصف کرده خط اتو به دست می آید (ک - گ ).

 روی خط کمر از نقطه (ک) 1.5 سانت به سمت چپ و راست رفته قطر پنس به دست می آید. طول پنس ٧ تا ٩ سانت می باشد (ج - ح – چ). در صورتی که بخواهید شلوار جیب پشت داشته باشد از (ک) ٧ سانت پائین آمده علامت بزنید، عرض دهانه جیب حدود ١٢ تا ٤ ا سانت می باشد که 1/2 آن را از نقطه علامت زده به سمت چپ و راست بروید

،کیسه جیب را طراحی کنید. از نقطه (ک) به اندازه بلندی زانو (قد زانو)، پائین آمده و به دو طرف کادر وصل کنید نقاط (ف – ق) بدست می آید. از (گ) به اندازه 1/4 دمپا به سمت راست و چپ بروید (خ – ع) بدست می آید. (خ) را به (ف) و (ع) را به (ق) وصل کنید و (ف) را به صورت مایل به (ه) وصل کنید، از نقاط (خ – ف) ٢ سانت به طرف خارج رفته و از نقطه (ه)  یک سانت به صورت مایل به طرف خارج رفته و این نقاط را به هم وصل کنید. الگوی پشت شلوار ٢ سانت از الگوی جلوی شلوار بزرگ تر است الگو را مطابق شکل ٢ رسم کنید.

 

کمر شلوار: خطی افقی به اندازه دور کمر شلوار رسم کنید با پهنای دلخواه (معمولا ٤ تا ٥ سانت) رسم کنید.(مانند شکل ٣)

 

 

 

 

کنترل فاق جلو و پشت ( آنفورشور):

الگوی جلو پشت شلوار را از ناحیه فاق با هم مماس کنید و مجموع هلال فاق جلو و پشت را اندازه بگیرید. در صورت کم یا زیاد بودن از خط کمر اصلاح کنید.(مطابق شکل 4)

 طریقه قرار گرفتن الگو روی پارچه :

پارچه را از پشت تا کنید،طوری که ترکی کار روی ترکی قرار گیرد.اگر پارچه ساده و بدون طرح باشد می توان الگو را سر و ته ، روی پارچه گذاشت و اگر پارچه طرح دار باشد باید الگو در یک جهت روی پارچه قرار داد. (مطابق شکل 5)

دریافت

پیشنهادات ویژه و جدیدترین اخبار در خبرنامه ایمیلی

نظر سنجی

طراحی جدید وب سایت مورد پسند شماست؟
تمامی حقوق برای دوختنیها محفوظ است . طراحی و توسعه از sina

Search